Vietinbank Capital ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
Công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán số: 127/2021/HĐKT-TC ngày 15/7/2021 với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt về việc cung cấp dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam.  

Chi tiết xem file đính kèm
ShareThis Copy and Paste