Công ty QLQ Vietinbank ký kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Công ty QLQ Vietinbank đã ký hợp đồng kiểm toán số 2021/VTBC/EY ngày 30/06/2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội về việc cung cấp dịch vụ Kiểm toán/Soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho năm tai chinh 2021.

Chi tiết xem file đính kèm
ShareThis Copy and Paste