Công bố thông tin về thành lập quỹ VVIF2020
Công ty Quản lý quỹ xin Công bố thông tin về việc xác nhận thành lập quỹ thành viên của Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam (Quỹ VVIF2020), theo Thông báo số 455/TB-UBCK ngày 31/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian hoạt động của Quỹ VVIF2020 là 05 (năm) năm kể từ ngày 31/12/2020
Chi tiết xem tại đây
1, CV so 01_CBTT thanh lap VVIF2020_1
2. TB so 455 thanh lap quy VVIF2020
ShareThis Copy and Paste