Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF 2024
Công ty Quản lý Quỹ VietinBank trân trọng Thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VTBF. Cụ thể như sau:
 1. Thời hạn nhận Phiếu ý kiến từ Nhà đầu tư: từ ngày 04/04/2024 đến 16h00’ ngày 25/04/2024
 2. Địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến:
 • Phòng Quản lý Quỹ – Công ty Quản lý quỹ VietinBank
 • TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.9388855
 1. Tài liệu lấy ý kiến Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF 2024 bao gồm:
 • Thông báo V/v Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024;
 • Quy chế Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024;
 • Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư Quỹ VTBF;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 • Tờ trình v.v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 • Tờ trình v.v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 • Tờ trình v.v thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024;
 • Tờ trình v.v lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC của Quỹ năm 2024;
 • Tờ trình v.v uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT trong năm 2024;
 • Tờ trình v.v thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF;
 • Tờ trình v.v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF.
 • Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF;
 • Dự thảo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF
 
Hồ sơ chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm:  
Tai lieu lay y kien bang van ban Dai hoi NDT thuong nien quy VTBF 2024_signed
ShareThis Copy and Paste