Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Vietinbank công bố thông tin về việc Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ ngày 30 tháng 6 năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank như sau:
- Hợp đồng kiểm toán số: 0027/VN1A-HN-HĐ ký ngày 30/6/2022
- Tên Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Đảm bảo

Chi tiết file đính kèm:
VTBF_Công bố thông tin_Lựa chọn đơn vị kiểm toán_Ký
ShareThis Copy and Paste