Hướng dẫn giao dịch
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
    
        1.1 Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ tại đợt phát hành lần đầu
 • Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc trong giai đoạn phát hành lần đầu theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý phân phối.
 • Số tiền đặt mua: Tối thiếu 3.000.000 đồng/ lệnh mua
 • Thông tin tài khoản phong tỏa của Quỹ tại Ngân hàng lưu ký giám sát:
           -  Số tài khoản: ......
           -  Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam
           -  Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
 • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:
           -  Chuyển khoản
           -  Nộp tiền tại Ngân hàng lưu ký giám sát hoặc thông qua Ngân hàng trung gianLưu ý: Nội dung thanh toán {Họ tên nhà đầu tư}_{số CMT}_{nộp tiền mua CCQ VTBF}
 • Trình tự thực hiện:
           -  Nhà đầu tư nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản phong tỏa của Quỹ.
           -  Nhà đầu tư đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử.
          -  Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh mua đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số tiền Nhà đầu tư đã nộp vào tài khoản phong tỏa của Quỹ tại Ngân hàng lưu ký giám sát. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
           -  Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ của UBCKNN, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
      1.2: Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ tại các kỳ giao dịch tiếp theo
                 1.2.1: Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ thông thường
 • Ngày giao dịch: thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
 • Thời gian thực hiện: Ngày T
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch “T” là 14h45 ngày T-1
 • Số tiền đặt mua: Tối thiểu 3.000.000 (ba triệu) đồng/ lệnh mua
 • Thông tin tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát: Theo  thông báo của Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản.
 • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:
          -  Chuyển khoản
          -  Nộp tiền tại Ngân hàng lưu ký giám sát hoặc thông qua Ngân hàng trung gian
        Lưu ý: Nội dung thanh toán {Họ tên nhà đầu tư}_{số TK}_{dang ky mua VTBFN001}
 • Trình tự thực hiện:
          -  Nhà đầu tư nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ
          -  Nhà đầu tư đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử.
         - Trường hợp hủy lệnh, Nhà đầu tư chỉ thực hiện hủy lệnh trước thời điểm đóng sổ lệnh. Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh sẽ được thực hiện đối với các trường hợp không hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
         -  Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh mua đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số tiền Nhà đầu tư đã nộp vào tài khoản tiền của Quỹ. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
          -  Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ Ngày giao dịch, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ:                                                             
                                                                 Số tiền đăng ký mua x {1- Giá dịch vụ phát hành(%)}
          Số lượng CCQ được phân phối=  ————————————————————————
                                                                                                   NAV/CCQ
          -  Nếu phát sinh các trường hợp phải hoàn trả tiền cho Nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ, thời gian hoàn trả tiền là trong vòng 05 ngày kể từ Ngày giao dị

          1.2.2: giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ (ĐTĐK):
 • Thời gian tham gia, Số tiền đặt mua, Kỳ nộp tiền.... theo đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ của Nhà đầu tư;
 • Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch ngay sau Thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất;
 • Thông tin tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát: Theo thông báo của Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản;
 • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:
          -  Chuyển khoản
          -  Nộp tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát hoặc thông qua Ngân hàng trung gian.
      Lưu ý: Nội dung thanh toán{Họ tên nhà đầu tư}_{số TK}_{dang ky mua VTBFS002}
 • Trình tự thực hiện:
         -  Nhà đầu tư đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ tại Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ
         -  Tùy thuộc vào Chương trình đầu tư định kỳ đã đăng ký, Nhà đầu tư nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ trước thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất tương ứng.
         -   Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ Ngày giao dịch sau Thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ:                                                                   Số

                                                                      tiền đăng ký mua x{1- Giá dịch vụ phát hành (%)}
            Số lượng CCQ được phân phối=      —————————————————————          
                                                                                                 NAV/CCQ
                                     
    1.3 Giao dịch bán Chứng chỉ Quỹ
 • Ngày giao dịch: Thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
 • Thời gian thực hiện: Ngày T
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch “T” là 14h45 ngày T-1
 • Số lượng Chứng chỉ Quỹ đặt bán: Tối thiểu một năm (100) Chứng chỉ Quỹ/lệnh
 • Lệnh bán Chứng chỉ Quỹ có thể chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều lệ Quỹ
 • Trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thấp hơn một trăm (100) Chứng chỉ Quỹ sau khi thực hiện lệnh, toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư sẽ được tự động bán vào Ngày giao dịch tiếp theo.
 • Trình tự thực hiện:
          -  Nhà đầu tư đặt lệnh bán Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử
          -  Trường hợp hủy lệnh, Nhà đầu tư chỉ thực hiện hủy lệnh trước thời điểm đóng sổ lệnh. Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh sẽ được thực hiện đối với các trường hợp không hợp lệ theo quy định tại Điều lệ
Quỹ.
         -  Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh bán đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
          -  Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ Ngày giao dịch, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ:Giá trị Bán được nhận = Số lượng CCQ được mua lại x NAV/CCQ x {1-giá dịch vụ mua lại(%)}
          -  Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ Ngày giao dịch, tiền bán Chứng chỉ Quỹ sẽ được chuyển vào tài khoản đứng tên Nhà đầu tư đã được đăng ký hoặc các hình thức khác theo yêu cầu của Nhà đầu tư. 
1.4  Giao dịch chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ
 • Ngày giao dịch: Thứ 4 hàng tuần (Ngày T)
 • Thời gian thực hiện: Ngày T
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch “T” là 14h45 ngày T-1
 • Số lượng Chứng chỉ Quỹ đặt bán: Tối thiểu một năm (100) Chứng chỉ Quỹ/lệnh
 • Lệnh chuyển đổi được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
           -  Lệnh bán đối với Chứng chỉ Quỹ bị bán được thực hiện trước, sau đó mới thực hiện lệnh mua Chứng chỉ của Quỹ mục tiêu;
           -  Các lệnh được thực hiện tại các ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các Quỹ tương ứng
           -   Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi, không phải thanh toán phí mua, phí bán đối với các lệnh giao dịch nói trên.
Lưu ý:
           -  Phí chuyển tiền, thuế giao dịch phát sinh trong quá trình chuyển đổi (nếu có) sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ lệnh bán trong giao dịch chuyển đổi;
           -  Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ mục tiêu sẽ được tính từ ngày lệnh chuyển đổi được thực hiện
 • Lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ có thể chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều lệ Qũy
 • Trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thấp hơn 100 (một trăm) Chứng chỉ Quỹ sau khi thực hiện lệnh, toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư sẽ được tự động bán vào Ngày giao dịch tiếp theo.
 • Trình tự thực hiện:
Nhà đầu tư đặt lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử
Trường hợp hủy lệnh, Nhà đầu tư chỉ thực hiện hủy lệnh trước thời điểm đóng sổ lệnh. Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh sẽ được thực hiện đối với các trường hợp không hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh chuyển đổi đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ Ngày giao dịch của Quỹ mục tiêu, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
 
 
 
THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
        2.1 Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ tại đợt phát hành lần đầu
 • Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc trong giai đoạn phát hành lần đầu theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ và Đại lý phân phối.
 • Số tiền đặt mua: Tối thiếu 3.000.000 đồng/ lệnh mua
 • Thông tin tài khoản phong tỏa của Quỹ tại Ngân hàng lưu ký giám sát:
           -  Số tài khoản: ......
           -  Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam
           -  Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
 • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:
           -  Chuyển khoản
           -  Nộp tiền tại Ngân hàng lưu ký giám sát hoặc thông qua Ngân hàng trung gianLưu ý: Nội dung thanh toán {Họ tên nhà đầu tư}_{số CMT}_{nộp tiền mua CCQ VTBF}
 • Trình tự thực hiện:
           -  Nhà đầu tư nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản phong tỏa của Quỹ.
           -  Nhà đầu tư đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử.
          -  Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh mua đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số tiền Nhà đầu tư đã nộp vào tài khoản phong tỏa của Quỹ tại Ngân hàng lưu ký giám sát. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
           -  Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ của UBCKNN, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
      2.2: Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ tại các kỳ giao dịch tiếp theo
                 2.2.1: Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ thông thường
 • Ngày giao dịch: thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
 • Thời gian thực hiện: Ngày T
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch “T” là 14h45 ngày T-1
 • Số tiền đặt mua: Tối thiểu 3.000.000 (ba triệu) đồng/ lệnh mua
 • Thông tin tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát: Theo  thông báo của Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản.
 • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:
          -  Chuyển khoản
          -  Nộp tiền tại Ngân hàng lưu ký giám sát hoặc thông qua Ngân hàng trung gian
        Lưu ý: Nội dung thanh toán {Họ tên nhà đầu tư}_{số TK}_{dang ky mua VTBFN001}
 • Trình tự thực hiện:
          -  Nhà đầu tư nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ
          -  Nhà đầu tư đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử.
         - Trường hợp hủy lệnh, Nhà đầu tư chỉ thực hiện hủy lệnh trước thời điểm đóng sổ lệnh. Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh sẽ được thực hiện đối với các trường hợp không hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
         -  Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh mua đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số tiền Nhà đầu tư đã nộp vào tài khoản tiền của Quỹ. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
          -  Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ Ngày giao dịch, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ:                                                             
                                                                 Số tiền đăng ký mua x {1- Giá dịch vụ phát hành(%)}
          Số lượng CCQ được phân phối=  ————————————————————————
                                                                                                   NAV/CCQ
          -  Nếu phát sinh các trường hợp phải hoàn trả tiền cho Nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ, thời gian hoàn trả tiền là trong vòng 05 ngày kể từ Ngày giao dị

          2.2.2: giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ (ĐTĐK):
 • Thời gian tham gia, Số tiền đặt mua, Kỳ nộp tiền.... theo đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ của Nhà đầu tư;
 • Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch ngay sau Thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất;
 • Thông tin tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát: Theo thông báo của Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản;
 • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:
          -  Chuyển khoản
          -  Nộp tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát hoặc thông qua Ngân hàng trung gian.
      Lưu ý: Nội dung thanh toán{Họ tên nhà đầu tư}_{số TK}_{dang ky mua VTBFS002}
 • Trình tự thực hiện:
         -  Nhà đầu tư đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ tại Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ
         -  Tùy thuộc vào Chương trình đầu tư định kỳ đã đăng ký, Nhà đầu tư nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ trước thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất tương ứng.
         -   Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ Ngày giao dịch sau Thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ:                                                                   Số

                                                                      tiền đăng ký mua x{1- Giá dịch vụ phát hành (%)}
            Số lượng CCQ được phân phối=      —————————————————————          
                                                                                                 NAV/CCQ
                                     
    2.3 Giao dịch bán Chứng chỉ Quỹ
 • Ngày giao dịch: Thứ Tư hàng tuần (Ngày T)
 • Thời gian thực hiện: Ngày T
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch “T” là 14h45 ngày T-1
 • Số lượng Chứng chỉ Quỹ đặt bán: Tối thiểu một năm (100) Chứng chỉ Quỹ/lệnh
 • Lệnh bán Chứng chỉ Quỹ có thể chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều lệ Quỹ
 • Trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thấp hơn một trăm (100) Chứng chỉ Quỹ sau khi thực hiện lệnh, toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư sẽ được tự động bán vào Ngày giao dịch tiếp theo.
 • Trình tự thực hiện:
          -  Nhà đầu tư đặt lệnh bán Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử
          -  Trường hợp hủy lệnh, Nhà đầu tư chỉ thực hiện hủy lệnh trước thời điểm đóng sổ lệnh. Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh sẽ được thực hiện đối với các trường hợp không hợp lệ theo quy định tại Điều lệ
Quỹ.
         -  Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh bán đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
          -  Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ Ngày giao dịch, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ:Giá trị Bán được nhận = Số lượng CCQ được mua lại x NAV/CCQ x {1-giá dịch vụ mua lại(%)}
          -  Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ Ngày giao dịch, tiền bán Chứng chỉ Quỹ sẽ được chuyển vào tài khoản đứng tên Nhà đầu tư đã được đăng ký hoặc các hình thức khác theo yêu cầu của Nhà đầu tư. 
2.4  Giao dịch chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ
 • Ngày giao dịch: Thứ 4 hàng tuần (Ngày T)
 • Thời gian thực hiện: Ngày T
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch “T” là 14h45 ngày T-1
 • Số lượng Chứng chỉ Quỹ đặt bán: Tối thiểu một năm (100) Chứng chỉ Quỹ/lệnh
 • Lệnh chuyển đổi được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
           -  Lệnh bán đối với Chứng chỉ Quỹ bị bán được thực hiện trước, sau đó mới thực hiện lệnh mua Chứng chỉ của Quỹ mục tiêu;
           -  Các lệnh được thực hiện tại các ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các Quỹ tương ứng
           -   Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi, không phải thanh toán phí mua, phí bán đối với các lệnh giao dịch nói trên.
Lưu ý:
           -  Phí chuyển tiền, thuế giao dịch phát sinh trong quá trình chuyển đổi (nếu có) sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ lệnh bán trong giao dịch chuyển đổi;
           -  Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ mục tiêu sẽ được tính từ ngày lệnh chuyển đổi được thực hiện
 • Lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ có thể chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều lệ Qũy
 • Trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thấp hơn 100 (một trăm) Chứng chỉ Quỹ sau khi thực hiện lệnh, toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư sẽ được tự động bán vào Ngày giao dịch tiếp theo.
 • Trình tự thực hiện:
Nhà đầu tư đặt lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử
Trường hợp hủy lệnh, Nhà đầu tư chỉ thực hiện hủy lệnh trước thời điểm đóng sổ lệnh. Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh sẽ được thực hiện đối với các trường hợp không hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh chuyển đổi đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ Ngày giao dịch của Quỹ mục tiêu, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
ShareThis Copy and Paste