Hướng dẫn mở tài khoản
         MỞ/ĐÓNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
 1. Nhà Đầu Tư phải mở tài khoản Chứng chỉ Quỹ để thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ được mở tại các Đại lý phân phối theo công bố tại Bản cáo bạch của Quỹ.
 2. Hồ sơ đăng ký mở Tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ (HSĐKMTK) bao gồm:
 • Đối với Nhà đầu tư cá nhân
         -  Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở (Giấy đăng ký) - mẫu dành cho Nhà đầu tư cá nhân
         -  Bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu
         -  Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền đặt lệnh giao dịch hoặc nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ
 • Đối với Nhà đầu tư tổ chức:
         -  Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở (Giấy đăng ký) - mẫu dành cho Nhà đầu tư tổ chức
         -  Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các bản điều chỉnh (nếu có)
         -  Bản chính Giấy ủy quyền chỉ định Người tham gia ký kết và giao dịch trên tài khoản tại Đại lý phân phối
         -  Các loại giấy tờ khác như bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu của người được nhận ủy quyền, người đại diện
 1. Trong quá trình mở tài khoản, Nhà đầu tư có thể lựa chọn đặt lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử như sau:
 • Nhà đầu tư đăng ký lệnh thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử  (tại Giấy đăng ký và ký vào thỏa thuận nhận lệnh điện tử do Đại lý phân phối cung cấp)
 • Sau khi hoàn thành các thủ tục như trên, Nhà đầu tư sẽ được cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào hệ thống nhận lệnh điện tử qua email đã đăng ký tại Giấy đăng ký mở tài khoản. Trình tự, thủ tục nhập lệnh điện tử sẽ được hướng dẫn chi tiết tại hệ thống nhận lệnh điện tử.
 1. Trình tự thực hiện:
 • Nhà đầu tư hoàn hiện hồ sơ đăng ký mở tài khoản và chuyển cho Đại lý phân phối.
 • Đại lý phân phối kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ đăng ký mở tài khoản theo quy định tại Điều lệ Quỹ và pháp luật có liên quan. Trường hợp đáp ứng quy định, Đại lý phân phối chuyển các thông tin tại hồ sơ đăng ký mở tài khoản của khách hàng cho Đại lý chuyển nhượng để thực hiện mở tài khoản.
Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mở tài khoản đầy đủ, hợp lệ, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư các thông tin về tài khoản đã được mở.
 1. Tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư sẽ được đóng trong các trường hợp sau:
 • Nhà đầu tư yêu cầu đóng và tài khoản giao dịch không còn Chứng chỉ Quỹ;
 • Tài khoản giao dịch được tự động đóng khi không có số dư liên tục trong vòng 01 (một) năm;
 • Nhà đầu tư yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản theo đó chuyển toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ mà mình sở hữu từ tài khoản giao dịch mở tại Đại lý phân phối này sang tài khoản giao dịch mở tại Đại lý phân phối khác.
ShareThis Copy and Paste