Thông báo về việc gửi phiếu xin ý kiến Thành viên góp vốn về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VVDIF lần thứ hai

     Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông báo về việc gửi Phiếu xin ý kiến Thành viên góp vốn về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ  lần thứ nhất như 

Chi tiết xem tại đây!

ShareThis Copy and Paste