Báo cáo tài chính bán niên 2017 quỹ VVDIF

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố Báo cáo tài chính bán niên 2017 quỹ Đầu tư Khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam như file đính kèm tại đây.

ShareThis Copy and Paste