Công bố thông tin về thay đổi người đại diện theo Pháp luật

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:
 
Người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 22/7/2016:

  • - Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
  • - Chức danh: Chủ tịch Công ty
  • - Ngày sinh: 25/8/1983
  • - Quốc tịch: Việt Nam

 
Căn cứ thực hiện công bố thông tin:
Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 22/7/2016 về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật.

- Quyết định số 566/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 07/6/2016 v/v bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty.
 
(Xem chi tiết Công văn công bố thông tin tại đây)

ShareThis Copy and Paste