Thông báo mời họp Đại hội thành viên thường niên quỹ VVDIF 2020 (lần 2)
Thông báo mời họp Đại hội thành viên thường niên năm 2020 của quỹ VVDIF (lần 2)  
Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin trân trọng gửi Giấy mời họp Đại hội thành viên thường niên năm 2020 của Quỹ VVDIF đến Quý Thành viên góp vốn
1. Giấy mời họp (link file giấy mời họp)
2. Tài liệu ĐH Quỹ VVDIF 2020 (link file tài liệu quỹ VVDIF)
3. Giấy ủy quyền (link file mẫu giấy ủy quyền)
 
ShareThis Copy and Paste