Công bố Biên bản kiểm phiếu Lấy y kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên
VTBC xin công bố Biên bản kiểm phiếu Lấy y kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam năm 2020
Chi tiết xem dưới đây
File 1
FIle 2

 
ShareThis Copy and Paste