Tài liệu Đại hội quỹ VVDIF và mẫu giấy ủy quyền đại hội quỹ VVDIF 2020
Công ty Quản lý quỹ xin trân trọng gửi Tài liệu Đại hội quỹ VVDIF 2020 và mẫu giấy ủy quyền.
Chi tiết xem dưới đây.
1. Tài liệu ĐH Quỹ VVDIF 2020 
2. Mẫu giấy ủy quyền 
ShareThis Copy and Paste