Báo cáo định kì
Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF) – Báo cáo tháng 03/2020
Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin trân trọng Công bố thông tin Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF) – Báo cáo tháng 03/2020
Chi tiết xem dưới đây !
1. BaoCaoTaiChinh_QuyMo_T03.2020
2. BaoCaoThayDoiGiaTriTSR_GDChungChi_QuyMo_TT183_PL26_T03.2020
3. BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang 03.2020
4. ETIQITOCAHBCHoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_T03.2020
ShareThis Copy and Paste