Báo cáo định kì
Báo cáo năm 2019 Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF)
Công ty Quản lý quỹ Xin Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF)
Chi tiết xem tại đây
1. báo cáo hoạt động quỹ VFBT năm 2019
2. Báo cáo thay đổi giá trị TSR_GDCC-Quỹ Mở
3. Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở 2019
4. ETIQITOCAHBCHoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_NAM.2019
5.ThongKePhiGiaoDich_NAM_2019
ShareThis Copy and Paste