Báo cáo định kì
Công bố thông tin báo cáo của Quỹ VTBF tháng 11/2019
Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin trân trọng Công bố thông tin báo cáo của Quỹ VTBF  tháng 11/2019
Chi tiết xem dưới đây@
1.Bao CaoTai Chinh_QuyMo_T11.2019
2.Bao Cao Thay Doi Gia Tri TSR_GD Chung Chi_Quy Mo_TT183_PL26_T11.2019
3.BC Dinh Ky Hoat Dong Dau Tu_Quy Mo_PL34_TT183_Thang 11.2019
4.ETIQITOCAH BC Hoat Dong Vay_Quy Mo_PL31_TT183_T11.2019
ShareThis Copy and Paste