Đầu tư sản phẩm cấu trúc có thu nhập cố định

CAM KẾT LỢI SUẤT ĐẦU TƯ CAO HƠN LÃI NGÂN HÀNG

Đây là sản phẩm ủy thác đầu tư cấu trúc trên thị trường tiền tệ, chủ yếu thực hiện các giao dịch mua bán giấy tờ có giá (trái phiếu doanh nghiệp, định chế tài chính lớn) và kết hợp đầu tư các tài sản tài chính khác để tìm kiếm lợi nhuận cố định trên thị trường.

 

  Sản phẩm đầu tư cấu trúc, có thu nhập cố định (Structured MM Investment)

  Khối lượng

500 tỷ đồng, có thể chia nhỏ từng gói 20 tỷ

  Hiệu quả đầu tư

Biến động theo tình hình thị trường theo công thức:

Lãi suất ngân hàng cùng kỳ hạn + Margin (2-4%) – Chi phí Quản lý, cam kết

  Thời hạn đầu tư

Linh hoạt, 1-24 tháng

  Cam kết

Chi nhánh VietinBank và Công ty QLQ cam kết thanh toán cả gốc và lợi suất đầu tư

  Phương pháp đầu tư

Đầu tư vào danh mục hỗn hợp gồm: công cụ nợ, cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các sản phẩm đầu tư khác

  Thanh toán

-01 lần cuối kỳ

  Hiệu lực bản chào

 Linh hoạt

  Lợi ích

- Lợi suất đầu tư cao, Thu nhập cố định dài hạn

  Rủi ro

- Thanh khoản: người bán giấy tờ có giá không có tiền mua lại;

- Tín dụng: doanh nghiệp phát hành giấy tờ có giá không có khả năng trả nợ

Liên hệ với chúng tôi

Capital@vietinbankcapital.vn

Tel: 84-4-39.38.8855 - Fax: 84-4-39.38.8500

Người trực tuyến: 80

Lượt truy cập : 2728900